Egzamin zawodowy Technik informatyk online - testy, odpowiedzi, nowe kwalifikacje.

Startuj z nami ! start.edui.pl - strona startowa dla Twojej przeglądarki

Technik teleinformatyk czerwiec 2011 312[02]-0X-112

 

Egzamin zawodowy: Technik teleInformatyk, czerwiec 2011 ( 312[02]-0X-112 )


Czas do zakończenia:
1.
Dla przypadku przedstawionego na rysunku I prawo Kirchhoffa ma postać


I1-I2-I3=I4-I5-I6

I1+I2-I3=I4+I5+I6

I1+I2+I4=I3+I5+I6

I1+I2+3=I4+I5+I6


2.
Który z wymienionych standardów technologii Ethernet pozwala na największą odległość pomiędzy hostem, a urządzeniem aktywnym sieci?

10Base-T.

10Base-2.

10Base-5.

100Base-TX.


3.
Unikatowy adres karty sieciowej oraz kod producenta karty wchodzą w skład adresu

IP

URL

IPX

MAC


4.
Jaki jest adres podsieci w której pracuje stacja robocza, jeżeli jej adres IP wynosi 192.168.0.130, a maska 255.255.255.224?

192.168.0.160

192.168.0.128

192.168.0.96

192.168.0.64


5.
Umieszczony na urządzeniu telekomunikacyjnym znak (rysunek) jest ostrzeżeniem przed


promieniami laserowymi.

silnym polem elektrycznym.

silnym polem magnetycznym.

promieniowaniem jonizującym.


6.
GPRS (General Packed Radio Services) oznacza

analogowy system ruchomej łączności komórkowej.

globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów.

protokół komunikacyjny w sieciach bezprzewodowych WiFi.

technologię pakietowej transmisji danych w telefonii komórkowej.


7.
Który z adresów IP jest adresem pętli zwrotnej komputera?

0.0.0.0

127.0.0.1

192.168.0.1

255.255.255.255


8.
Dla sprawdzenia konfiguracji karty sieciowej komputera użyto polecenia ipconfig /all uzyskując informację, z której wynika, że:


komputer nie ma karty sieciowej.

komputer jest podłączony do sieci lokalnej.

kabel sieciowy jest odłączony od komputera.

sterownik karty sieciowej nie jest zainstalowany.


9.
Klient zawarł umowę z dostawcą usług internetowych na okres 1 roku. Miesięczna opłata abonamentowa została ustalona na kwotę 20 zł brutto, ale w ramach promocji, w okresie pierwszych dwóch miesięcy została obniżona do kwoty 8 zł brutto. Oblicz średni miesięczny koszt korzystania z dostępu do Internetu w ramach abonamentu w okresie 1 roku.

16 zł

18 zł

20 zł

21 zł


10.
Wizowanie anten kierunkowych ma na celu

ustalenie kierunku transmisji, aby uzyskać największą moc sygnału.

dopasowanie falowe do impedancji nadajnika i odbiornika

dopasowanie falowe do impedancji kabla.

korygowanie współczynnika fali stojącej.


11.
Rysunek przedstawia zasady tworzenia sygnałów o wyższych przepływnościach binarnych. Jest to system zwielokrotnienia typu


SDH stosowany w Stanach Zjednoczonych.

SDH stosowany w Europie.

PDH stosowany w Stanach Zjednoczonych.

PDH stosowany w Europie.


12.
Które medium transmisyjne wykorzystywane jest w standardzie 10Base-FL?

Kabel światłowodowy.

Kabel koncentryczny.

Skrętka Cat-5

Skrętka Cat-7


13.
Rysunek przedstawia krzywą refiektometryczną odcinka toru światłowodowego. Strzałka wskazuje


spaw.

przerwę.

koniec włókna.

złącze mechaniczne.


14.
Do pomiaru tłumienności spawów światłowodowych wykorzystywany jest głównie

poziomoskop.

oscyloskop cyfrowy.

miernik mocy optycznej.

refiektometr światłowodowy.


15.
W przedstawionym na schemacie generatorze przebiegu prostokątnego użyto dwóch bramek typu


NAND

NOR

AND

OR


16.
Na rysunku zamieszczono w ramce symbol graficzny


mostu.

bramy.

przełącznika.

koncentratora.


17.
Podano impuls elektryczny na wejście toru o długości 20 km. Po jakim czasie impuls powróci odbity od jego końca, jeżeli średnia prędkość impulsu w torze wnosi 20 cm/ns?

200 mikrosekund

100 mikrosekund

2 mikrosekund

1 mikrosekund


18.
Liczba dwójkowa 1000111110111 w systemie szesnastkowym ma postać

11F7

4371

8F91

01763


19.
Na zdjęciu przedstawiono fragment architektury chipsetu 915P Express. Element oznaczony strzałką przedstawia


mostek północny.

mostek południowy.

kontroler magistrali PCI.

kontroler pamięci masowej.


20.
Rysunek przedstawia schemat filtru


dolnoprzepustowego.

górnoprzepustowego.

środkowozaporowego.

środkowoprzepustowego.


21.
Które polecenie wyświetla i modyfikuje tabele translacji adresów IP na adresy fizyczne?

arp

ping

nslookup

traceroute


22.
W dokumentacji technicznej aparatu telefonicznego ISDN zamieszczona jest informacja, że aparat realizuje funkcję CLIP (Calling Line Identification Presentation). Funkcja ta polega na

blokowaniu prezentacji numeru łącza wywołującego.

blokowaniu prezentacji numeru łącza osiągniętego.

prezentacji numeru telefonu połączenia przychodzącego.

prezentacji numeru telefonu połączenia wychodzącego.


23.
Ile komputerów można podłączyć za pomocą kabla UTP Cat 5e do routera, który jest wyposażony w 4 gniazda RJ45, 1 gniazdo RJ11, 1 gniazdo USB i 1 gniazdo PWR?

4

5

6

7


24.
Jakiej anteny należy użyć do transmisji fal radiowych na duże odległości, aby uzyskać jak największy zasięg?

Dookólnej.

Dipolowej.

Izotropowej.

Kierunkowej.


25.
Macierz RAID1 zastosowana w serwerze

łączy dwa lub więcej dysków fizycznych w jeden dysk logiczny, a dane są przeplecione pomiędzy dyskami,

zapisuje dane paskowane na kilku dyskach, przy czym ostatni dysk służy do przechowywania sum kontrolnych.

zapisuje dane na dwóch (lub więcej) dyskach fizycznych, z tym że drugi (kolejne) dysk jest odbiciem lustrzanym pierwszego dysku.

zapisuje dane paskowane na kilku dyskach, natomiast sumy kontrolne są dzielone na kilka części, z których każda jest przechowywana na innym dysku.


26.
Przystępując do udzielania pomocy przedmedycznej osobie będącej pod działaniem prądu elektrycznego w pierwszej kolejności należy

zacząć sztuczne oddychanie.

udrożnić drogi oddechowe.

odłączyć źródło prądu.

przywrócić krążenie.


27.
Stacja robocza należy do sieci lokalnej o adresie IP 192.168.0.0/25. W konfiguracji protokołu TCP/IP jako maskę podsieci należy ustawić

255.255.255.0

255.255.255.1

255.255.255.128

255.255.255.192


28.
Klient poprosił o rozszerzenie pamięci RAM komputera o 2 GB w modułach po 1GB i zainstalowanie nagrywarki DVD. Cena jednego układu scalonego pamięci o pojemności 1 GB wynosi 98 zł, a nagrywarki 85 zł. Całkowity koszt usługi serwisowej za rozszerzenie pamięci wynosi 30 zł, a za zamontowanie nagrywarki DVD 50 zł. Oblicz wysokość rachunku za modernizację komputera. Wszystkie ceny są cenami brutto.

263 zł

361 zł

391 zł

446 zł


29.
Symbol FM oznacza modulację

fazy.

fali nośnej.

amplitudy.

częstotliwości.


30.
W wyniku skanowania sieci komputerowej, otrzymano informację FF05:0:0:0:0:0:0:42. Jest to

numer protokołu w standardzie TCP/IP.

numer MAC karty sieciowej.

adres IP v 4

adres IP v 6


31.
Rysunek przedstawia kodowanie sygnału cyfrowego za pomocą kodu


Manchester

HDB3

AMI

CMI


32.
Rysunek przedstawia symbol graficzny układu służącego do odseparowania elektrycznego dwóch punktów. Jest to bramka


OR

jednostanowa.

NOT

trójstanowa.


33.
Złącze AGP na płycie głównej komputera służy do podłączenia

modemu.

karty sieciowej.

karty graficznej.

karty muzycznej.


34.
Który rodzaj pamięci można kasować i programować elektrycznie?

PROM

MROM

EPROM

EEPROM


35.
Zgodnie ze standardem 100Base-T maksymalna długość segmentu wynosi

50 m

100 m

150 m

200 m


36.
W przedstawionej na rysunku sieci GSM blok BSC, to


stacja bazowa.

rejestr stacji własnych.

kontroler stacji bazowych.

cyfrowa centrala telefoniczna.


37.
Z jakiego materiału jest wykonany rdzeń kabla RG?

Ze szkła.

Z miedzi.

Z plastiku.

Z aluminium.


38.
Jeśli sygnał użyteczny ma poziom zerowy (0 dB), a poziom szumów wynosi -40 dB, to odstęp sygnału od szumu (SNR) wynosi

65 dB

40 dB

25 dB

0 dB


39.
Jaka jest przepływność kanału D w dostępie PRA do sieci ISDN?

128 kbit/s

64 kbit/s

32 kbit/s

16 kbit/s


40.
Koncentrator (ang. hub), to urządzenie

łączące komputery w topologii pierścienia.

łączące komputery w topologii gwiazdy

dzielące sieć lokalną na podsieci.

dzielące sieć lokalną na osobne domery kolizji.


41.
W calu zapewnienia użytkownikom sieci lokalnej możliwości przeglądania stron www za pomocą protokołów HTTP i HTTPS należy tak skonfigurować firewall, aby przepuszczał ruch na portach

20 i 143

80 i 143

20 i 443

80 i 443


42.
Kabel UTP Cat 6. to

światłowód wielomodowy.

światłowód jednomodowy.

4-parowy kabel typu skrętka.

kabel koncentryczny o średnicy 1/4 cala


43.
W biurze miesięcznie drukuje się na drukarce atramentowej średnio 1500 arkuszy papieru zużywając 5 pojemników tuszu czarnego i 3 kolorowego. W oparciu o dane zamieszczone w tabeli oblicz miesięczny koszt brutto materiałów eksploatacyjnych dla tej drukarki.


605,00 zł

625,00 zł

635,00 zł

655,00 zł


44.
Zgodnie z umową o świadczenie usług internetowych miesięczny limit transferu danych, w ramach abonamentu, wynosi 100 MB. Jakie koszty poniesie klient, którego transfer w tym miesiącu wyniósł 120 MB, jeżeli opłata za abonament wynosi 50 zł, a każdy dodatkowy 1 MB transferu kosztuje 2 zł? Wszystkie stawki podane są brutto.

60 zł

80 zł

90 zł

100 zł


45.
Urządzenia pracujące zgodnie ze standardem 802.11g umożliwiają transmisję o przepustowości

54 Mbps

100 Mbps

300 Mbps

1 Gbps


46.
Proces przetwarzania sygnałów o przepływności 64 kbit/s w jeden sygnał zbiorczy o przepływności 2,048 Mbit/s realizuje

krotnica.

wzmacniak.

rozgałęźnik.

regenerator.


47.
Rysunek przedstawia


dzielnik częstotliwości.

dekoder kodu BCD.

licznik asynchroniczny.

rejestr przesuwny.


48.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej odległość pracownika od monitora ekranowego CRT powinna wynosić

od 10 do 30 cm

od 30 do 40 cm

od 40 do 75 cm

od 75 cm do 1m


49.
W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

W akumulatorze.

W liczniku rozkazów.

We wskaźniku stosu.

W rejestrze flagowym.


50.
Od obowiązku udzielenia pomocy przedmedycznej zgodnie z art.162 Kodeksu Karnego można odstąpić jedynie wtedy, gdy

przez jej udzielanie ratujący naraża siebie lub inną osobę na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.

ratujący jest osobą niewykwalifikowaną - nie przeszedł odpowiedniego przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

poszkodowany jest winny swemu krytycznemu położeniu lub jest bezpośrednio sprawcą wypadku.

są zawiadomione odpowiednie służby ratunkowe, takie jak straż pożarna czy pogotowie ratunkowe.

Przepisz kod z obrazka.
Przepisz kod z obrazka.
 *